Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย (พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510)

ความหมายของภาษีป้าย (มาตรา 6)

ป้าย  หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ในวัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย

 1. เจ้าของป้าย (ม.17)
 2. หาเจ้าของไม่พบ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายเป็นผู้มีหนาที่เสียภาษี (ม.18)
 3. หาผู้ครอบครองไม่ได้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ม.18)

ป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี (มาตรา 8)

เจ้าของป้ายไม่ต้องเสียภาษีป้ายสำหรับป้ายดังต่อไปนี้

 1. ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพนั้น เพื่อโฆษณามหรสพ
 2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือที่สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้า
 3. ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คน หรือสัตว์
 5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน ทั้งนี้ เพื่อหารายได้ และแต่ละป้ายมีพื้นที่ไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ไม่รวมถึงป้ายตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์
 6. ป้ายของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ และหน่วยงานที่นำรายได้ส่งรัฐ
 8. ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 9. ป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
 10. ป้ายของผู้ประกอบการเกษตรซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน
 11. ป้ายของวัด หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ
 12. ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ
 13. ป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ป้ายที่ได้รับยกเว้นภาษี (มาตรา 14 ทวิ)

ป้ายตามมาตรา 14 (2) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเฉพาะปีที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย

ป้ายที่เจ้าของป้ายติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่ แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่เสียภาษีป้ายแล้ว  มาตรา14 ทวิ(2)

หลักการจัดเก็บภาษี

-      เสียเป็นรายปี

-      ป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  เสียภาษีตั้งแต่เริ่มติดตั้งถึงสิ้นปี

-      ป้ายที่ติดตั้งบนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นและมีพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องมีชื่อและที่อยู่ของเจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยที่ชัดเจนมุมขวาด้านล่างของป้าย ข้อความดังกล่าวได้รับการยกเว้นภาษี (ม.7 ว.3,กฎกระทรวง ฉบับที่4)

เจ้าของป้ายผู้ใด  (มาตรา 14) 

1.  ติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีย้อนหลังหรือเดือนมีนาคม (ป้ายที่ติดตั้งหลังเดือนมีนาคม)

2. ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมและมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว

3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ  ภาพ หรือเครื่องหมาย บางส่วนในป้ายที่เสียภาษีป้ายแล้ว  อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้

***ให้เจ้าของป้ายตามข้อ 1  2 หรือ 3  ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายใน 15 วัน***

                ป้ายที่มีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งตารางเมตรให้ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเฉพาะกรณีที่ป้ายโฆษณาไม่รวมถึงป้ายชื่อบริษัท ตำกว่า 1 เมตร ยังคงเสียขั้นต่ำ 200 บาท

ภาษีป้าย : 

การคำนวณภาษีป้าย

คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร   

ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนด ให้ถือว่าตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่อยู่ริมสุดเป้นขอบเขตกำหนดส่วนกว้างที่สุด และยาวที่สุด

เมื่อคำนวณภาษีป้ายแล้ว

                มีเศษของ 500 ตาราง ซ.ม. ให้นับเป็น 500 ตาราง ซ.ม. ถ้าไม่เกินกึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง

อัตราภาษี (กฎกระทรวงฉบับที่ 5)

1  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 

2 ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ก. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ 
ข. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
4. ป้ายตาม (1) (2) หรือ (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

• ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
• รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
• กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01 , ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
• สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล 

สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ป.1)                           Download Now!!

 1. สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่ในเขตราชการส่วนท้องถิ่น
 2. สำนักงานหรือที่ว่าการของราชการท้องถิ่นซึ่งการจดทะเบียนยานพาหนะได้กระทำในเขตราชการส่วนท้องถิ่น

การประเมินภาษี (มาตรา 17)

เจ้าหนาที่ประเมินภาษีป้าย   แจ้งประเมินเป็นหนังสือไปยังเจ้าของป้าย (มาตรา 11 )  ตามบัญชีอัตราค่าภาษีป้าย

การขอผ่อนผันชำระค่าภาษี (มาตรา 19 ทวิ)

 1. ภาษีป้ายที่ต้องชำระมีจำนวนตั้งแต่ 3000 บาท   ขอผ่อนผันได้ 3  งวด  ๆ ละเท่า ๆ กัน  โดยแจ้งควาจำนงเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนครบกำหนดเวลาชำระภาษี(มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)

งวดที่ 1 ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1

งวดที่ 2 ภายใน 1 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1

งวดที่ 3 ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2

ถ้าผู้ขอผ่อนชำระภาษีไม่ชำระภาษีป้ายงวดหนึ่งงวดใดภายในกำหนดเวลา  ให้หมดสิทธิที่จะขอผ่อนชำระภาษี 

การแสดงหลักฐานการเสียภาษี (มาตรา 19 ตรี)

                ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแสดงหลักฐานการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการ

เงินเพิ่ม  (มาตรา 25)

 1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งให้ทราบถึงการละเว้นนั้นให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 5  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
 2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่เจ้าของป้ายได้มาขอแก้ไขแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ถูกต้องก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมิน
 3. ไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2  ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้

การอุทธรณ์ (มาตรา 30 )

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับการแจ้งประเมินภาษีป้ายแล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

การคืนภาษี (มาตรา 24)

ผู้ใดเสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรต้องเสีย  ให้ยื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่เสียภาษี  โดยส่งเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจง ประกอบคำร้อง

Tags : ภาษีป้าย

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view