Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่

การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนประกันสังคม

        เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน โดยการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการออมและเสียสละเพื่อส่วนรวมมีหลักการสำคัญ ที่มุ่งให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวในยามที่ไม่มีรายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิต

การยื่นแบบขึ้นทะเบียน

       นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน

กองทุนเงินทดแทนสำหรับนายจ้าง

        เป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเพียงฝ่ายเดียวปีละ 1 ครั้ง  และเมื่อลูกจ้างทำงานให้แก่นายจ้างแล้ว  เกิดประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน  ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิจะได้รับเงินทดแทนซึ่งประกอบด้วย  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทดแทนรายเดือนแล้วแต่กรณี ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานและค่าทำศพ

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

        คือ  เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเงินทดแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว  จะเรียกเก็บจากนายจ้างเป็นรายปี  โดยประเมินจำนวนเงินที่นายจ้างจะจ่ายให้แก่ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน (คนละไม่ เกิน 240,000.-  บาท/ปี)  คูณกับอัตราเงินสมทบหลักของประเภทกิจการ  ระหว่างอัตรา 0.2-1.0 %  โดยนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบหลักที่ไม่เท่ากัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงภัยของแต่ละประเภทของกิจการ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

       เงินสมทบ   คือ เงินที่นายจ้างลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน  โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ  ซึ่งกำหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท  สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท  ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง  นายจ้างต้องรับผิดชอบจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง หรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่  และจะต้องไปชำระที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่1-12 แห่ง/จังหวัด/สาขา เท่านั้น

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้าง

        กรณีที่นายจ้างเปลี่ยนชื่อกิจการ  เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของลำดันที่สาขา ย้ายสถานประกอบการ หรือยกเลิกกิจการ เป็นต้น  นายจ้างต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง นายจ้าง (สปส. 6-15)  ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของนายจ้างและผู้ประกันตน

การแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

        กรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงาน ให้นายจ้างแจ้งการออกจากงานโดยระบุสาเหตุการออกจากงานโดยใช้หน้งสือแจ้งการ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)  ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

         กรณีที่ผู้ประกันตนเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุลหรือข้อมูลสถานพยาบาลครอบครัวและ ข้อมูลจำนวนบุตรให้ใช้หน้งสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน (สปส. 6-10) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เอกสารที่แนบมาพร้อมกับการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 1. กรณีจดทะเบียนนิติบุคคล (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)
  1. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
  2. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ช.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
  3. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  4. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)
  5. กรณีเจ้าของคนเดียว (ต้องใช้เอกสารแนบทุกข้อที่กำหนด)
   1. สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว)
   2. สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
   3. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฏหมายอื่น ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
   4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
   5. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
   6. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

ที่มา : เว็บไซต์ประกันสังคม http://www.sso.go.th

Tags : การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการใหม่

view