Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ค่ารับรองที่หักเป็นรายจ่ายได้

ค่ารับรองที่หักเป็นรายจ่ายได้

บริษัท หรือนิติบุคคลจ่ายค่ารับรอง  เช่น การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม   การจ่าย ค่าที่พัก  ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา   การให้ของกำนัล

กระเช้าของขวัญ  ของที่ระลึกเป็นต้น  

กิจการควรต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องหลักฐานเพื่อประกอบการรับรองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดดังนี้

1. ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ของผู้รับ หรือหลักฐานอื่นในกรณีที่ไม่มีใบรับ   เช่น  เอกสารประกอบการบันทึกรายจ่าย  ใบสำคัญจ่าย  

     ใบกำกับภาษี/ใบเสรํบรับเงิน

2.การจ่ายค่ารับรองหรือบริการ  ทุกครั้งต้องมีการอนุมัติค่ารับรอง  โดยกรรมการ (กรณีจดทะเบียนเป็นบริษัท) หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ  (จดทะเบียนเป็น หจก. หสน.)

   หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  และควรระบุผู้ได้รับการรับรองไว้ในเอกสารขออนุมัติค่ารับรอง

และที่สำคัญ  การรับรองจะต้องเป็นไปตามหลักฐานที่กฏหมายกำหนดดังนี้

ค่ารับรองหรือค่าบริการที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (4)

 1. ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป และบุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการ

    ต้องมิใช่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเว้นแต่ลูกจ้างดังกล่าวจะมีหน้าที่เข้าร่วมในการรับรองหรือการบริการนั้นด้วย

 2. ค่ารับรองหรือค่าบริการ ต้อง

  (1) เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าดูมหรสพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา เป็นต้น หรือ

  (2) เป็นค่าสิ่งของที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการรับรองหรือรับบริการไม่เกินคนละ 2,000 บาท ในแต่ละคราวที่มีการรับรองหรือการบริการ”

 3. จำนวนเงินค่ารับรองและค่าบริการให้นำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่ากับจำนวนที่ต้องจ่าย แต่รวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของจำนวนเงินยอดรายได้หรือยอดขายที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายใด ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือของจำนวนเงินทุนที่ได้รับชำระแล้วถึงวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ทั้งนี้รายจ่ายที่จะนำมาหักได้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท

 4. ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องมีกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติหรือสั่งจ่ายค่ารับรอง หรือค่าบริการนั้นด้วย และต้องมีใบรับหรือหลักฐานของผู้รับสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่ารับรองหรือเป็นค่าบริการเว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับเงินไม่มีหน้าที่ต้องออกใบรับตามประมวลรัษฎากร

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 65 ตรี  (4)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 143 (พ.ศ. 2522)    http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.56/2538          http://www.rd.go.th/publish/3591.0.html


ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการรับรอ

เป็นภาษีซื้อต้องห้าม  ในการขอเครดิตภาษี (ไม่สามารถนำมาหักจากภาษีขาย) แต่สามารถนำมารวมเป็นค่าใช้จ่าย    ดังนั้นค่ารับรองหรือค่าบริการที่หักเป็นค่าใช้จ่ายให้รวมภาษีซื้อของค่ารับรองด้วย

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเลี้ยงรับรอง 

บันทึกขออนุมัติเลี้ยงรับรอง

บริษัท/ห้าง……………………………………….

วันที่.....................................

เรื่อง  ขออนุมัติเงินค่าเลี้ยงรับรอง

เรียน  กรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

       ด้วย………………………………….มีความประสงค์ขออนุมัติเงินค่าเลี้ยงรับรอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ค่าอาหารและเครื่อมดื่ม
  2. ......................................
  3. ......................................

       เพื่อรับรอง..............(ระบุชื่อ-นามสกุล  บุคคลที่บริษัทเลี้ยงรับรอง)......................................

 มาจาก………(บุคคลที่บริษัทเลี้ยงรับรองมาจากสถานที่ใด)........................................................  

 ประเทศ………………………..............................................................................................

        วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงรับรอง...................................................................................

ในวันที่…………………………………......................................................................................

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเงินค่าเลี้ยงรับรอง  จำนวน…………………………บาท 

                                                                   (ลงชื่อ)……………………………….ผู้ขออนุมัติ

                                                                           (…………………………………)

                                                                     ตำแหน่ง………………………………

อนุมัติ

ลงชื่อ...............................

(....................................)

      กรรมการผู้จัดการ 


เอกสารแนบรายชื่อ (กรณีมีการเลี้ยงรับรองมากกว่า 1 คน ให้ัจัดทำรายชื่อแนบได้)

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

3.........................................................................................................

4.........................................................................................................

5.........................................................................................................

6.........................................................................................................

7.........................................................................................................

8.........................................................................................................

9..........................................................................................................

10........................................................................................................

 

กรณีที่บริษัทจ่ายค่ารับรอง  ควรจัดทำเอกสารต่อไปนี้ประกอบ ขึ้นอยู่แต่ละกรณีกิจการจ่ายให้ผู้รับเ้ป็นนิติบุคคบล หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถออกหลักฐานใบรับเงิน

ซึ่งเอกสารควรมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล หรือบริษัทผู้รับเงิน

2. ที่อยู่ผู้รับเงิน

3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการ

4. รายละเอียดของสนิค้า บริการ

5. ลายเซ็นผุ้รับเงิน

กรณีที่บริษัทจ่ายค่ารับรับรอง  กรณีผู้รับไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงิน  ให้จัดทำหลักฐาน

1. ใบสำคัญจ่าย  >>>  ระบุชื่อ  ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  วันเดือนปี ที่จ่าย และให้ผู้รับลงลายมือชื่อรับเงิน   หรือ

2. ใบรับเงินแทนใบเสร็จ  หรือ

3. จัดทำสำเนาเช็คขีดคร่อม  ให้แก่ผู้รับเช็คและขีดคร่อมเช็ค "A/C Payee Only" และถ่ายสำเนาไว้เป็นหลักฐานจ่ายเงิน

**หลักฐานไม่ครบถ้วนตามกฏหมายกำหนด  จะไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายได้  ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (9) รายจ่ายที่พิสูจน์

ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ***

ตัวอย่าง

                               ใบรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน

                               วันที่ ...............................

ข้าพเจ้า..............................................................................................

เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่ผู้เสียภาษีอากร......................................................

ที่อยู่้..................................................................................................

เบอร์โทรศัพท์......................................................................................

ได้รับเงินจาก.......(ระบุชืุ่อบริษัท/ห้างฯ ผู้จ่ายเงิน)......................ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวนเงิน

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

 

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

 

 จำนวนเงิน(ตัวอักษร).............................................................

 ลงชื่อ.......................................ผู้รับเงิน

      (......................................)

 ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน

      (......................................)

 ตำแหน่ง....................................

view