Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยภาษีเงินได้ ......

อ่านต่อ
ปัญหาภาษีอากรสำหรับการประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า

ปัญหาภาษีอากรสำหรับการประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า

ปัญหาภาษีอากรสำหรับการประกอบกิจการขนส่ง ขนถ่ายสินค้า ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่ง และขนถ่ายสินค้าและอุปกรณ์ ขอนำประเด็นปั......

อ่านต่อ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94VSรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94VSรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 VS รายงานเงินสดรับ-จ่าย การยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 บุคคลธรรมดามีหน้าที่การยื่นแบบเสียภาษี......

อ่านต่อ
ปัญหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (4)

ปัญหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (4)

ปัญหาค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (4) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา มาปุจฉา - วิสัชนา ปุจฉา......

อ่านต่อ
view