Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี   รับปรึกษาด้านภาษีอากรและการวางระบบบัญชี 

คุณรุ้ง  0901975074 ,  081-8316087   Line ID : 0818316087  ,  liurung  Email : rung2005.04@hotmail.com

Special  Promotions    ธุรกิจจัดตั้งใหม่จัดทำบัญชี  ฟรี1 เดือน 

     สำนักงานบัญชีรักษ์บัญชี  จึงขอเสนอบริการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และกฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฏากรด้วยโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ ผลงานมีคุณภาพ  รวดเร็ว  ราคายุติธรรม

บริการงานบัญชี

จัดทำสมุดบันทึกรายการเบื้องต้นทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและจัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี/ยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกรมสรรพากร

สมุดบันทึกรายวันเบื้องต้นทุกประเภทและบัญชีแยกประเภท  ตามที่กฎหมายกำหนด

 1. สมุดรายวันทั่วไป
 2. สมุดรายวันซื้อ
 3. สมุดรายวันขาย
 4. สมุดรายวันรับ
 5. สมุดรายวันจ่าย
 6. บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์  หนี้สิน และทุน   บัญชีแยกประเภทรายได้ และรายจ่าย   บัญชีแยกประเภทลูกหนี้   และเจ้าหนี้ 
 7. บัญชีสินค้า  เช่น รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

บริการจัดทำรายงานการเงิน  เช่น  งบแสดงฐานะการเงิน   งบกำไรขาดทุน   งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตามที่กฏหมายกำหนด  และยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 1. จัดทำรายงานการเงิน
 2. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 3. ประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปี  ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
 4. คำนวณและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ..งด.50)
 5. บันทึกแบบฟอร์มนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้าง
 6. บันทึกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร  ภงด.1  ภงด.3  ภงด53   รายเดือน
 7. บันทึกแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภ.ง.ด1.ก เพื่อสรุปนำส่งกรมสรรพากร
 8. จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย

 1. อัตราค่าบริการเบื้องต้นรายเดือนเบื้องต้น 

Packet  บริการจัดทำบัญชีตามปริมาณเอกสารต่อเดือน

อัตราค่าบริการ

รายเดือน (บาท)

1

เอกสารไม่เกิน   0 - 15   ฉบับ

1,500.00

2

เอกสารตั้งแต่   16 – 40 ฉบับ

2,000.00

3

เอกสารตั้งแต่   41 – 60  ฉบับ

2,500.00

4

เอกสารตั้งแต่   61 – 80  ฉบับ

3,000.00

5

เอกสารตั้งแต่   81  - 100 ฉบับ

3,500.00

6

เอกสารตั้งแต่   101 -  120 ฉบับ

               4,000.00

7

เอกสารตั้งแต่   121 – 130 ฉบับ

4,500.00

8

เอกสารตั้งแต่   131 – 150  ฉบับ

5,000.00

9

เอกสารตั้งแต่   150 -170 ฉบับ

5,500.00

10

เอกสารตั้งแต่   170 -200 ฉบับ

7,000.00


สำนักงานฯ จะเสนอราคาตามประเภทธุรกิจ   ลักษณะ ความเสี่ยง ความซับซ้อนและปริมาณของงานอีกครั้ง

2. อัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 

    เริ่มต้น 4,500 บาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะพิจารณาอัตราค่าบริการตามลักษณะความเสี่ยง  ความซับซ้อนและปริมาณของงาน

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้สำนักงานบัญชี (เฉพาะครั้งแรก)

1. ใบทะเบียนพาณิชย์

2. หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์

3. บอจ.5 (สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น)   เฉพาะจดทะเบียนในรูปแบบบริษัท

กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ 20

5.  ภพ.01  

ึ6.  ภพ.09 (ถ้ามี)

เอกสารที่ต้องส่งมอบให้สำนักงานบัญชีรายเดือน

ลำดับที่ รายการ
1 รายงานบัญชีเงินสดรับ-จ่าย (รายเดือน)
2 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
4 สำเนาใบกำกับภาษีขาย
5 ใบเสร็จรับเงิน (บริษัทขายสินค้า/บริการ)
6 ใบกำกับภาษีซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน 
7 ใบสำคัญรับ
8 ใบสำคัญจ่าย/เอกสารค่าใช้จ่าย
9 บันทึการเดินทางไปปฏิบัติงาน
10 ทะเบียนคุมเช็คจ่าย (ถ้ามี)
11 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กิจการผลิต/ซื้อมาขายไป)
12 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บริษัทเป็นผู้หัก)
13 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บริษัทถูกหัก)
14 สำเนาสัญญาเช่า …………………………………………………..
15 อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………..

หมายเหตุ  เอกสารแต่ละรายการขึ้นอยู่กับการประกอบกิจการ อาจไม่มีทุกรายการหรือมีมากกว่า หรือบริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่เปิดกิจการใหม่อาจมีไม่ครบทุกรายการ

สำนักงานฯ มีบริการแบบฟอร์มที่จำเป็นให้

หน้าที่ของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

1. จัดทำบัญชีตาม พรบ.บัญชี 2543  โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่วันเริ่มจดทะเบียนธุรกิจ ถ้าไม่จัดทำบัญชี  หรือจัดทำแต่นำส่งงบการเงินล่าช้า   จะมีความรับผิดเสียค่าปรับ

กฏหมายกำหนดเวลาในการนำส่งงบการเงินดังนี้

ผู้มีหน้าที่นำส่งงบการเงิน

กำหนดในการนำส่งงบการเงิน

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/ นิติบุคคลต่างประเทศ/กิจการร่วมค้าตามประมวล  รัษฎากร

ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี

(รอบบัญชีปกติ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกปี)

 

2. บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

ต้องนำเสนองบการเงินเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นปี และนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

3. หอการค้าสมาคม

ต้องนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และนำส่งงบการเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่

กรณียื่นงบการเงินเกินกวาระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ตามพระราชบัญญัตการบัญชี พ.ศ. 2543 

แนบทายระเบียบกรมพฒนาธุรกจการคาวาดวยการเปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยูใน ความรับผิดชอบของกรมพฒนาธุรกิจการคา  พ.ศ. 2555

 1. อัตราคาปรับกรณียื่นงบการเงินลาชาไมเกิน 2 เดือน ลําดับที่ประเภทผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

อัตราคาปรับรวม


ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุนสวนผู้จัดการ/

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

1

หางหุนสวนจดทะเบียน

1,000

1,000

2,000

2

บริษัทจํากัด

1,000

1,000

2,000

3

นิติบุคคลตางประเทศ

2,000

2,000

4,000

4

บริษัทมหาชนจํากัด

2,000

2,000

4,000

5

กิจการรวมคา

2,000

-

2,000

 2. ัตราครับกรณียื่นงบการเงินลเกิน 2 เดือน ่ไ่เกิน 4 เดือน ลําดับที่ประเภทผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

อัตราคาปรับรวม


ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุนสวนผู้จัดการ/

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

1

หางหุนสวนจดทะเบียน

4,000

4,000

8,000

2

บริษัทจํากัด

4,000

4,000

8,000

3

นิติบุคคลตางประเทศ

24,000

24,000

48,000

4

บริษัทมหาชนจํากัด

24,000

24,000

48,000

5

กิจการรวมคา

24,000

-

24,000

 3. ัตราค่ารับกรณียื่นงบการเงินล่้าเกินกว 4 เดือนขึ้นไป รือไม่ยื่รเงิน ลําดับที่่ประเภทผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

อัตราคาปรับรวม


ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี

กรรมการผู้จัดการ/

หุนสวนผู้จัดการ/

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน

1

หางหุนสวนจดทะเบียน

6,000

6,000

12,000

2

บริษัทจํากัด

6,000

6,000

12,000

3

นิติบุคคลตางประเทศ

36,000

36,000

72,000

4

บริษัทมหาชนจํากัด

36,000

36,000

72,000

5

กิจการรวมคา

36,000

-

36,000

ที่มา :  งานเปรียบเทียบปรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า่

view