Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รอบบัญชีมีความสำคัญ  เมื่อกรมสรรพากร   ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล  ซึ่งรอบบัญชีปกติ เริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. ของทุกปี  

หากนิติบุคคลใดรอบบัญชีไม่สิ้นสุด 31 ธ.ค. ของทุกปี  อาจเสียประโยชน์ในการใช้อัตราภาษีตาม พ.ร.ฏ. ฉบับ 530 

***การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี  ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร และมีหนังสือขออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี  จึงจะจัดเตรียมหลักฐานการขออนุญาตเปลี่ยนรอบบัญชีกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า***

การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี

1.    ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มทำบัญชี และปิดบัญชีทุกรอบ

        สิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน หากประสงค์ที่จะเปลี่ยนรอบปีบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้อง

        ขออนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี

2.  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขออนุญาต

            (1)  แบบคำขออนุญาต (ส.บช.4) จำนวน 1 ชุด          

            (2)  สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ดังนี้

             - สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกรณีเป็นนิติบุคคลหรือ

             - สำเนาหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์

               กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือ

             - สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีเป็นกิจการร่วมค้า

            (3)  สำเนาหนังสือของสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

            (4)  สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี    

            (5)  สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท หรือสำเนาข้อบังคับของบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง

                  (ถ้ามี)

            (6)  สำเนาแบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ครั้งสุดท้ายก่อนการขออนุญาต        

            (7)  หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ได้มอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทน

            สำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจ

ทำการแทนผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี

3.     กรณีบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีข้อบังคับระบุเรื่องรอบปีบัญชี ให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีไปพร้อมกับการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ โดยยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

4. สถานที่ยื่นคำขออนุญาต          

            * กรณีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ยื่นได้ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

            * กรณีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของธุรกิจ หรือ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่มา: เว็บไซต์กรมพัมนาธุรกิจการค้า

view