Tweet Twitter Button from twitbuttons.com
สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คำแนะนำในการจองชื่อนิติบุคคล

              การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทจำกัดหรือแม้แต่การจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ต่างก็กำหนดหัวข้อแรกของการจดทะเบียนไว้ว่านิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนจะต้องมีชื่อจึงจะนับได้ว่ามีการจดทะเบียน อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจองชื่อนิติบุคคลมิใช่การจดทะเบียนแต่เป็นกระบวนงานหนึ่งก่อนการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ ให้บริการแก่ ผู้ขอจดทะเบียน อนึ่ง ชื่อที่จองไว้นี้จะใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคลก็ได้       เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่าชื่อนิติบุคคลจะต้องไม่พ้องหรือมีชื่อเรียก ขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วจึงมี ระเบียบกำหนดว่าก่อนยื่นจดทะเบียนจะต้องขอจองชื่อก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะใช้ชื่อ
1. หลักเกณฑ์ในการจองชื่อนิติบุคคล
      1.1ชื่อนิติบุคคลต้องไม่มีคำหรือข้อความใดดังต่อไปนี้
            (1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต
            (2) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง
            (3) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
            (4) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสำคัญผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วน ท้องถิ่น หน่วยงาน หรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือ ผู้ดำเนินการ
            (5) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
            (6) ชื่อซึ่งมีคำว่า “บริษัทมหาชนจำกัด” “บริษัทจำกัด (มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการค้า” หรือ “หอการค้า” หรือชื่อที่คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคำเช่นว่านั้น
           (7) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทำให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลังสินค้า หรือชื่อที่มีคำใดคำหนึ่งที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
และที่จะกำหนดขึ้นในภายหลังประกอบชื่อเว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบ ให้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
           คำว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย”“มหาวิทยาลัย” หรือคำในภาษาต่างประเทศที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้
จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
            (8) ชื่อที่เป็นการสลับชื่อระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนกับบริษัท หรือบริษัทกับบริษัท
            (9) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อของห้างหุ้นส่วน หรือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือชื่อบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนหรือนายทะเบียนได้รับจดทะเบียน ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความหลงผิดได้ เว้นแต่
                  (9.1) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้ว หรือ
                  (9.2) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว หรือ
                  (9.3) ชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏข้อความว่า ผู้เริ่มก่อการ ทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผล
และไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
            (10) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่นายทะเบียนขีดชื่อ ออกจากทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลา
สิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อ
            (11) ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554
      1.2 ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จะต้องมีคำแสดงประเภทนิติบุคคล ตามประกาศที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติกำหนดความผิด
เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ชื่อภาษาต่างประเทศของห้างหุ้นส่วนบริษัทจะต้องมีคำเรียกขาน
หรือความหมายตรงกับชื่อภาษาไทย
2. วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์


      2.1 วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคล

            ทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เป็นต้นไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบการตรวจและจองชื่อนิติบุคคล โดยผู้ขอจดทะเบียนสามารถตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ได้ด้วยตนเองรายละเอียดโปรดคลิก

3. ผู้ขอจองชื่อนิติบุคคล 

      ผู้ที่ขอจองชื่อนิติบุคคลจะต้องมีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลนั้นๆได้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ
หรือกรรมการของบริษัท       
    

ที่มา:เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http:www.dbd.go.th

view